AktualnościO gminieCiekawostkiKontaktHistoriaTurystykaMapkaOświataPrzetargiProjekty
Nasza Gmina

Prezentacja "Gmina Czernice Borowe" >>>

Położenie
Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą władz samorządowych jest wieś Czernice Borowe. W granicach administracyjnych gminy funkcjonuje 25 sołectw. Ogółem powierzchnia gminy obejmuje obszar 12 031 ha. Liczba ludności kształtuje się na ok. 4200 osób. Jest to gmina rolnicza. Dominacja tej funkcji na całym obszarze wynika z uwarunkowań glebowo-rolniczych / użytki rolne stanowią 10 346 ha /, z istniejącej tradycji gospodarki rolnej, w której główny potencjał stanowią indywidualne gospodarstwa rolne.
Gmina Czernice Borowe usytuowana jest na granicy dwóch mezoregionów: Wzniesień Mławskich i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Zachodnia część gminy to fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu PN. Obszar Krośnicko - Kosmowski. Cała gmina znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielona Płuca Polski. W układzie zlewniowym prawie cały obszar należy do zlewni rz. Węgierki będącej prawobocznym dopływem Orzyca. Niewielka zachodnia część położona jest w zlewni Łydyni będącej dopływem Wkry. Mały fragment w części południowej, znajduje się w zlewni Sony dopływu Wkry i Pełty - dopływu Narwi. Teren gminy jest równinny, lekko pofałdowany, tylko w północno - wschodniej części gminy lekko pagórkowaty. Dominujący składnik krajobrazu gminy stanowią pola uprawne z roślinnością śródpolną. Cennym akcentem w architekturze krajobrazu wsi są parki podworskie, na terenie gminy są trzy, zachowane w dość dobrej kondycji - w Chojnowie, Pawłowie Kościelnym, Rostkowie. W parkach tych skupiają się w znacznej mierze drzewa pomnikowe / dęby, graby pospolite, lipy drobnolistne, kasztanowce, klony, buki, wiązy, modrzewie, jesiony, świerki pospolite/.
Godne uwagi są układy zieleni związane z cmentarzami parafialnymi i przykościelnymi. Lasy gminy Czernice Borowe były niegdyś częścią rozległych obszarów leśnych. Lasy na terenie gminy Czernice Borowe należą do Nadleśnictwa Przasnysz, w całości znajdują się w IV Krainie Mazowiecko - Podlaskiej w Dzielnicy I Północno - Mazowieckiej. Powierzchnia lasów wynosi ogółem 1 026 ha / stanowi to 8,5 % obszaru /. Lasy są ostoją wielu gatunków ptaków oraz ssaków łownych. W lasach występują sarny i dziki. Ze zwierzyny drobnej najwięcej jest zajęcy, bażantów i kuropatw. Spotkać można również lisy i kuny.